fbpx
მენიუ
AI და ეთიკა: ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გამოყენების სახელმძღვანელო

 AI და ეთიკა: ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიანი გამოყენების სახელმძღვანელო

ხელოვნურმა ინტელექტი (AI), დღეს, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელოვნური ინტელექტი ფლობს პოტენციალს, ხელი შეუწყოს ინოვაციებსა და  ეკონომიკურ ზრდას, მის გამოყენება/დანერგვასთან დაკავშირებული ეთიკური საკითხები დღის წესრიგში დგება. გამოწვევა მდგომარეობს ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალის ათვისებაში, ეთიკური სტანდარტების შენარჩუნებით და ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის ნდობის გაძლიერებით.

AI მოიცავს კომპიუტერულ სისტემებს რომლებსაც შეუძლიათ შეასრულონ დავალებები, რომლებიც, როგორც წესი, მოითხოვს ადამიანის ინტელექტს როგორიცაა სწავლა, მსჯელობა, პრობლემის გადაჭრა, აღქმა და ენის (საუბრის) გაგება.  ხელოვნური ინტელექტის სისტემები დროდადრო იხვეწება, ისინი სულ უფრო მეტად ურთიერთობენ ადამიანებთან და გავლენას ახდენენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე, რაც ზრდის ამ პროცესში ეთიკის მნიშვნელობას.

ხელოვნური ინტელექტის ეთიკა გულისხმობს ხელოვნური ინტელექტის გავლენის შესწავლას ისეთ მნიშვნელოვან ღირებულებებზე, როგორიცაა კონფიდენციალურობა, თავისუფლება, თანასწორობა და ანგარიშვალდებულება.  იგი ყურადღებას ამახვილებს შემდეგ ძირითად საკითხებზე:

 

 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობა

ხელოვნური ინტელექტის სისტემები, როგორც წესი, მუშაობს როგორც “შავი ყუთები”, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ არის გამჭვირვალე. გამჭვირვალობის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ნდობის პრობლემები მომხმარებლებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის.

ეთიკური დამუშავება

AI სისტემების ფუნქციონირება დიდ წილად ეყრდნობა მონაცემებს, რაც სანდობისთვის მოითხოვს მონაცემთა განსაკუთრებულად ფრთხილ დამუშავებას, კონფიდენციალურობისა და ადამიანის ძირითადი უფლებების შესაბამისად.

 

 

ალგორითმული მიუკერძოებლობა

ხელოვნური ინტელექტის ძირითადი წყარო არის უზარმაზარი რაოდენობის ინფორმაცია, მას წვდომა აქვს როგორც ნამდვილ, ისე ყალბ ინფორმაციაზე და დამოკიდებულია არის იმაზე, თუ რას დაასწავლის ადამიანი.

შესაბამისად, მიკერძოებული მონაცემების პირობებში,  ალგორითმი,  რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს, ასევე მიკერძოებულია. ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური გამოყენებისთვის აუცილებელი ტექნიკის გამოყენება, რომელიც შეძლებს მიკერძოების იდენტიფიცირებას და აღმოფხვრას.

ეთიკური კულტურის ხელშეწყობა

ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური დანერგვა იწყება ორგანიზაციაში ეთიკური კულტურის განვითარებით. ხელმძღვანელობამ დღის წესრიგში უნდა დააყენოს ეთიკის საკითხები, როგორიც არის AI-ის გამოყენების წესები, კონფიდენციალურობის საკითხები და ა.შ. ამავე დროს უნდა გამოყოს რესურსები შესაბამისი ტრენინგისათვის, სადაც თანამშრომლებს ზემოთ აღნიშნულ წესებს გააცნობენ და შეიმუშავოს შესაბამის წესდება, რომელიც იქნება მუდმივად განახლებადი, ეთიკური გამოწვევებისა და მარეგულირებლის წესების შესაბამისად.

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა

ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის თანამშრომლები, მომხმარებლები,  მომწოდებლები, მარეგულირებლები და ფართო საზოგადოება, უნდა იყოს ჩართული ხელოვნური ინტელექტისა და მისი ეთიკური შედეგების შესახებ საუბრებში. სწორედ ეს დიალოგები ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის  განვითარებას, განსხვავებული პერსპექტივების გათვალისწინებით.

ბიზნესში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება გარდაუვალია, მისი სარგებლის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. თუმცა, ამ უპირატესობების სრულად რეალიზების მიზნით, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური საკითხები. ბიზნესს გადამწყვეტი როლი აქვს ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური გამოყენების ხელშეწყობაში.

ეთიკური კულტურის ხელშეწყობით, ხელოვნური ინტელექტის ეთიკის ჩარჩოს შემუშავებით და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ბიზნესს შეუძლია ხელოვნური ინტელექტის განხორციელება ისე, რომ ხელი შეუწყოს ნდობას, სამართლიანობას და ანგარიშვალდებულებას.

ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური დანერგვა ბიზნესში

AI გთავაზობთ ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის ზრდის, ინოვაციებისა და ბიზნესის უწყვეტობის უზარმაზარ პოტენციალს, თუმცა, სანამ სრულად შეისწავლით ხელოვნური ინტელექტის შემოთავაზებულ სარგებელს, აუცილებელია თქვენი ტექნოლოგიური ლანდშაფტის გაგება და მომზადება ინტეგრაციისათვის; სიღრმისეული მომზადება გულისხმობს პროაქტიულ მიდგომას კიბერუსაფრთხოების, მმართველობის, შესაბამისობის და მონაცემთა დაცვის მიმართ.

კიბერუსაფრთხოების, მმართველობის, შესაბამისობისა და მონაცემთა დაცვის ყოვლისმომცველი მიდგომით, კომპანიებს შეუძლიათ უზრუნველყონ, ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება, ოპტიმიზაცია და თავსებადობა ბიზნეს ოპერაციებთან.  ეს მათ საშუალებას მისცემს გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტის სრული პოტენციალი ინოვაციების, პროდუქტიულობისა და ზრდის სტიმულირებისთვის, რაც მათ კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს მუდმივად განვითარებად ბიზნეს ლანდშაფტში.

გაიგეთ მეტი
კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ
მოგვწერეთ საკონტაქტო
ნახე მსგავსი სტატიები